Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

PRÆSTELØFTET

I efteråret 2007 var der en del debat i medierne, primært i Kristeligt Dagblad, om eventuelle ændringer af ordlyden i præsteløftet. I forbindelse med ordination til et præsteembede skal kommende præster som bekendt underskrive præsteløftet. Det har alle landets folkekirkepræster gjort. I løftet lover præsten, at ville forkynde Guds ord i overensstemmelse med Bibelen og de skrifter, der ligger til grund for den lutherske kristendomsforståelse.

Debatten i medierne har gået på om præsteløftet sprogligt skal moderniseres. Endvidere har man ud fra præsteløftet diskuteret, om præsterne må tale om (flygtninge)-politik i prædiken, om præsteløftet tvinger præsten til at fordømme andre religioner etc. Præsteløftet var også et hedt emne i Grosbøll-sagen om præsten fra Tårbæk, der benægtede troen på en skabende og opretholdende gud. Senere genbekræftede Thorkild Grosbøll præsteløftet over for sin biskop Jan Lindhardt, og han fik lov at fortsætte indtil sin pension sidste år.

Da mange mennesker ikke kender ordlyden i præsteløftet har jeg bragt præsteløftet her nedenfor, så man selv kan tage stilling til debattens spørgsmål.

Jeg N.N., som er lovligt kaldet til ......... og som i min samvittighed ved mig fri for at have benyttet noget uhæderligt middel for at komme ind i dette embede, lover for den alvidende Guds åsyn:

Først: at jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes sym bolske bøger, med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter.

Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.

Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede, og beflitte mig på, som det sømmer sig en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt eksempel, således også udførelsen af min tjeneste i dennes forskellige dele med al skyldig lydighed rette mig efter de kirkelige love og anordninger og mod foresatte og kaldsfæller udvise et sådant forhold, at der ikke med grund skal kunne føres klage over mig.

Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at ville holde, efter den nåde, som Gud mig dertil vil give.

Som det fremgår af ordlyden drejer præsteløftet sig om respektfuldt at varetage præste-embedet, og udvise den opførsel, som man kan forvente af en præst i Den Danske Folkekirke.

Det nuværende præsteløfte er formuleret ved kongelig resolution i 1870. Men præsteløftets historie går meget længere tilbage. Går man helt tilbage til Kong Christian den femtes danske lov af 1683, så kan man finde nogle mere konkrete anvisninger for præ sterne. (Loven kan blandt andet ses på hjemmesiden: www.retsinforma - tion.dk. Dele af loven gælder så vidt vides stadig den dag i dag!). I Kong Christian den femtes danske lov af 1683 i afsnittet, Om præsternes tjeneste i embede og kirke, står der nogle tydelige anvisninger til præsterne i et temmelig gammeldags sprog. F.eks.:

7. De skulle i deris Prædikener og Forklaringer ej fremføre noget, som er mørkt og vanskeligt at forstaa: Ej heller bevise deris Visdom og Skarpsindighed paa det hellige Stæd, men alting giøre til Christi Meenigheds Opbyggelse.

Præsten skal i prædiken holde sig til evangeliet.:

8. De skulle ej heller sige hvad dennem selv lyster; Men hvad der hører til Sagen skulle de paaminde med klare og velforstandige Ord.

Og ifølge stk.11 må prædikenen ikke blive for lang...:

11. De skulle ej giøre deris Prædikener alt for vitløftige, og ej dem over een Time forlænge den gemeene Mand til Kiedsommelig hed og dis mindre Opbyggelse, som alt for meget paa een gang ikke fatte og beholde kand.

Selvom sproget ligger os fjernt, så indeholder Kong Christian den femtes danske lov af 1683 nogle fornuftige betragtninger, som de fleste vil kunne tilslutte sig - også i dag.

Efter min opfattelse er det nuværende præsteløfte fyldestgørende som det er. Jeg kan ikke se nogen grund til at ændre indhold eller ordlyd, fordi løftet er klar nok i sine forpligtende formuleringer. Og som en kommentator sagde i debatten: Hvis præsteløftet skulle ændres, så ville kirkens fløje aldrig kunne enes om hvad der skulle ændres!

JKASærslev præstegård set fra kirketårnet.

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring