Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Mandag den 24. december 2007

Juleaften

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe." Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

"Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!"

Luk 2,1-14Så er det sandelig juleaften igen. Nogle af os synes ikke det er så længe siden, det var sidst, de mindre børn synes sikkert, at det er evigt længe siden. og nu begynder julen i kirken. Og der rejser sig et spørgsmål i denne tid, der kulminerer i dag. spørgsmålet er: hvad er i grunden den rette julestemning? Omdrejningspunkt for folk i denne tid synes at have været spørgsmålet om hvad er den rette julestemning. Går man på gaden - hører man tit folk spørge hinanden om de er blevet færdige til jul og ikke mindst om de er kommet i julestemning ? Nå er du så ved at komme i julestemning ? næ jeg er overhovedet ikke kommet julestemning, som en af mine konfirmander sagde forleden dag. Næ det er meget sjovt, jeg venter stadig, hvor mon dog den bliver af ?

Hvad er den rette julestemning? Kan man mons tro selv opbygge den ægte julestemning eller sådan stampe den op af jorden, hvis man bare stamper nok så ivrigt? Det er usikkert, men vi laver en masse forberedelse til jul i køkkenet med mad og konfekt og pynter op i stuerne og uden for med lys osv.

Ude på i erhverslivet bliver der også brugt en masse energi på at skabe julestemning. I sidste uge kom der en pressemeddelelse fra Københavns lufthavn, Kastrup, hvor i det forlød , at man håbede at der ville blive en god julestemning blandt de rejsende og for at fremme den gode julestemning havde man taget initiativ til at julemænd skulle gå omkring de rejsende og uddele pebbernødder i terminal 2 og 3 og i shoppingcentret sammen med flere optog af luciapiger. I Kastrup og så mange andre steder. Det er alt sammen meget godt. Om det er befordrende for julestemningen tør jeg ikke svare på. For julestemningen gør i reglen sit visit uanmeldt, den kommer af sig selv fra dybet eller ude fra.

Og nu sidder vi altså i kirken , Det er et sted hvor det er forbudt at lyve. Småløgne og småbedrag hører jo det almindelige menneskeliv til , dér hvor mennesker færdes, men i kirken må løgnen ikke trives. og det er fordi kirken har med Gud at gøre. Gud og løgnen er hinandens fjender og modsætninger. De kan ikke trives sammen. Hvor løgnen går ind , går Gud ud. Det ligger i sagen selv. De kan ikke være i stue sammen.

Den eneste mening , der er i ordet Gud, er at han er sandheden, og hos sandheden er der intet andet til end sandheden. I hans rige eller i hans verden er alt ægte og intet er uægte eller forlorent, alt er gedigent, ikke engang de små løgne, der hedder sløseri eller sjuskeri findes hos Gud. Alt er ægte, gennem-ægte, ellers var Han jo ikke Gud. Det ligger i sagen selv. Vi må spørge igen - hvad er den rette julestemning?

men først da, hvad er en stemning ? ja man kan være stemt for noget. Man kan være stemt af et stykke musik, en berøring, en duft, en fortælling, synet af et barns glæde osv. Og det kan vi i princippet blive hele året rundt, men her ind under jul i december måned kan vi komme i en særlig julestemning og hvad er stemnings indhold? ja mon ikke det er noget med en blanding af juleglæde noget julefred og julefrimodighed. og så er der julen selv. kernen. Guds jul kommer til os og det, den siger er i grunden blot den ene ting: Vil du ikke have med mig at gøre, så vil jeg have med dig at gøre. vil du ikke komme op til mig, så kommer jeg ned til dig, og Jeg bringer hele min verden med mig, sandheden og ægtheden. Er I bange for at have med mig at gøre, så at I viger tilbage, så skal jeg sende jer min verden, for uden den, er I fortabte, uden sandheden er kun løgnen tilbage.

Således beskriver julen, at Gud har bøjet sig ned til os og givet os den sandhed, som er sandhed: At hans kærlighed er så stor, at han kendes ved os, når vi ikke kendes ved ham. Julen er, at Gud gør sit visit på jorden i det lille jesus-barn, han tog bolig iblandt os, og det beskrives i evangeliet så ganske jævnt og folkeligt, i eventyrets form og skikkelse, så selv barnet kan forstå og glædes over det. Og det fortælles hvordan det gik for sig julenat at Guds engle sang for hyrderne ude på marken, da Maria fødte det lille Jesus-barn i den lille ydmyge stald. Hun svøbte ham og lagde ham i en krybbe. Englene lyste op i mørket og sang så dejligt og smukt : ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag. At nu har Jesus fundet vej til verden og han finder ind i vore hjerter til det lille kryberum, hvorfra livet og glæden kan spire.

I denne julenat blev verden stemt på ny af en kærlighed, som den ikke havde set før: den forvandlende kærlighed og kraft fra Gud slog igennem, og det satte en ny tidsregning i gang.

Og nu vil den rette julestemning da sige en ting: sæt dig tilbage , vær dig selv og syng med på det Guds ord i salmen om lidt : dans lille barn på moders skød, en dejlig dag er oprunden, i dag blev vor kære frelser fød og paradis-vejen funden. Lyt til og stol på det Guds ord.

Lad os til sidst hjælpe julestemningen på vej ved at høre et digt, skrevet over juleevangeliet, og sat på versefødder af en gammel præst fra vestjylland, der havde en fin poetisk åre.

Det lyder sådan:

Det var Lukas’ fortælling om julenat
og om Betlehems himmel, hvor engle tog fat
og fyldte jorden med himmelske toner,
da Maria blev mor til verdens forsoner
i stalden, hvor hun fødte sin dreng
og la’ ham i krybben i mangel af seng
Ja, englene sang, og himlen var ødsel
og la’ røst til Betlehemsbarnets fødsel.
Og hyrderne var det, som først fik bud
at nu var verden forligt med sin Gud.
og skønt de blev bange og helst ville flygte
fra stedet og fårene, de skulle røgte,
så forstod de af englenes lovsang og bøn,
at Maria var blevet mor til Guds søn.

Lad os så i Jesu navn ønske hinanden en glædelig jul. amen.

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring