Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 20. juli 2008

9. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Jesus sagde: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være.

I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt - salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.«

Peter spurgte: »Herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle?« Herren svarede: »Hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer! Ja, sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange prygl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få prygl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.«

Luk 12,32-48Vi står i dag over for et langt og noget kompliceret tekstuddrag fra midten af Lukas-evangeliet. Lukas kapitel 12,v.32-48. Hovedordet i dagens evangelium er denne følgende tiltale til os: "Frygt ikke du lille hjord, for jeres far har besluttet at give jer riget." Gudsriget er her et nøgleord. Hvad betyder det, når Jesus forsikrer os, at Vor Herre vil give os sit rige. Ja sproget har ændret sig noget, så det kan måske være vanskeligt at forstå de billeder, der anvendes i dagens evangelium. Den gamle religionshistoriker Wilhelm Grønbech sagde, at forståelse af evangeliets fortælling kræver, at læseren har hele det Gamle Testamente præsent i sit hoved - spillende som indre musik for sit øre. Han vil dermed sige, at forståelse af Nye Testamentes verden kræver kendskab til det gammel testamentes verden. Den gammeltestamentlige verden hænger altså tæt sammen med den nytestamentlige verden, men der er dog sket noget nyt. Gud har besluttet at give os sit Rige. P. Med Jesus komme til jorden er frygten, gudsforladtheden, brudt og gudsriget er blevet synlig for os mennesker.

Med billedet af os som en hjord, der drives af en hyrde, Jesus, anskueliggør evangeliet at flokken er under opsyn. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får og mine får kender mig. Et tilsagn om at vi ikke skal frygte, men frimodigt kan tro Gud på samme måde som et lille barn trosskyldigt nærer tillid til sin far. Den umiddelbare tillid. Den der ikke modtager Gudsriget som et lille barn kommer slet ikke ind i det.

Med denne afgørende begivenhed, gudsrigets komme, skal vi mennesker tage vores liv op til revision. Sælg alt hvad du ejer, giv det til de fattige og du skal have en skat i himlen". Hvordan skal vi tolke det? Ja det er klart: Har du samlet dig jordisk gods til hobe livet igennem - ja da har du unægteligt alt at miste, når du står ved livets ende.

Det modsatte - at "have en skat i himlen" er ikke at ringeagte den tilværelse, der er givet os , men at roligt lægge ens fremtid over i Guds varetægt. Og dermed skal vi turde give slip på det jordiske, det materielle - befrielsen og glæden finder vi ikke dér i det lange løb - men i det store ting som kærligheden, nåden og tilgivelsen. Det virkelige liv findes ikke i jordisk rigdom, søger du der, da jager du efter vind. Det sande liv gives os i troen på Gud og den daglige øvelse går ud på stilfærdigt at skubbe centrum i tilværelsen fra vores egne planer og krav hen til det Gud vil at vi skal gøre.

"I skal have kjortlen bundet op om lænderne" det var netop sådan tjenerne gik klædt på Jesu tid, og sådan skal også vi gå klædt. Der tales her om kærlighedens gerninger, om vores tjeneste.

For det gælder også for os. Nok har vi i Danmark et af verdens bedst udbyggede og dyreste velfærdssamfund, men det ophæver under ingen omstændigheder, at vi er sat i tjeneste for vores medmenneske, helt konkret med at yde en hjælpende hånd, det være sig med noget timeligt og praktisk eller noget åndeligt, og den tjeneste vil aldrig gøre os arbejdsløse eller overflødige. Aldrig.

Og det er forøvrigt den tjeneste, som vi er sat i, som salmen efter prædiken handler om. Den svenske præst Ernst Lönegren skrev i 1916 den salme, som vi skal synge lige om lidt, nemlig "Guds kærlighed ej grænse ved". Oprindelig hed salmen på svensk Tjänande kärlek, den tjenende kærlighed, der beskriver Guds opofrende kærlighed i Jesus Kristus, der igen stiller mennesket overfor kærlighedens fordring. Salmen rummer en refleksion med spørgsmål og svar. Først spørger den: Hvad vil jeg? - svar: Jeg vil tjene. Hvem vil jeg tjene? - svar: Herren - i hans lidende og fattige. Hvad er min løn for det ?- Svar: Jeg tjener hverken for løn eller tak, men af taknemmelighed og kærlighed. Min løn er at jeg får lov at tjene. Vi kan se refleksionen særligt i vers 4, der lyder sådan

Kun den er i Guds rige stor
hvem kærligheden tvinger
som uden blik til løn på jord
sit offer stille bringer
som går, hvor du ham byder gå
og takker, at dig selv han må
i dine brødre tjene.

Det er smuk formulering af vores tjeneste.

Og i anden del af dagens evangelium ser vi to eksempler på, hvor denne tjeneste kan forvaltes, når ens herre er fraværende.

I den sidste halvdel af dagens tekst finder nemlig vi en modstilling af to typer af tjenere. Den ene, den tro tjener, kendte sit ansvar, gjorde sin gerning og forvaltede sine midler i overensstemmelse med sin herres vilje. Den anden tjener derimod var en utro tjener der i sin beregnethed og i sin herres fravær lod hånt om sin herres vilje og forbrød sig mod den. Nej til Gud og ja til sig selv og så forvaltede denne tjener ellers sine midler på en selvisk måde, idet han ikke agtede sin herres vilje og gav sig til at slå karlene og piger og æde løs. Lignelsen er et billede på livet i den forstand, at Herrens fravær ikke handler om forladthed, men derimod om et kald fra livets herre - et bogstaveligt kald til ansvar og omsorg, et kald til at være tro mod det der i det daglige er os betroet - og om at handle med regnskabsdagen for øje.

Da så Herren kommer hjem til sin tjener, da kan tjeneren, der gjorde sin herres vilje, være fortrøstningsfuld medens tjeneren, der forbrød sig mod sin herres vilje - ja over ham fældes dommen prompte.

I Jesu forkyndelse spiller dommen en vigtig rolle, men den er underordnet Gudsriget. Viljen bag evangeliet her er ikke at sætte os mennesker en skræk i livet ved talen om dommen , som et gruopvækkende led i omvendelsesforkyndelse, der kan udnyttes, men derimod tjener lignelsen til at vække til selvbesindelse og selvkritik. Dommens dag er ikke som en dag for aflæggelse af regnskab for menneskets mere eller mindre moralsk forfejlede levned, men derimod over dets forhold til Kristus - altså over dets tro.

Frygt ikke du lille hjord, for jeres far har besluttet at give jer sit rige. Det er næppe en større trøst til end at netop den beslutning er truffet. Dommen er overladt til den kærlige Gud i Jesus Kristus, der vil komme med sit rige til os.

Vi kan derfor gå opmuntrede herfra i dag, ikke bedrøvede, for Gud har besluttet at give os sit rige, ja den beslutning er truffet, han vil give os sit rige - også ufortjent til de dovne og utro tjenere.

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring