Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 26. februar 2012

1. søndag i fasten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Apostlene kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem: »Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre.«

Luk 22,24-32


I stykket til i dag handler det om rangorden i et fællesskab og om at tjene hinanden i et fællesskab.

Kender man blot en lille smule til historien om Jesu liv og skæbne og dens videre følger for vores syn på forholdet til Gud, så kan man godt høre, at der er noget helt malplaceret i disciplenes diskussion om at være den største i deres fællesskab. Ærlig talt. Med tekstuddraget befinder vi skærtorsdag aften, den allersidste aften, hvor Jesus i live. Langfredags tunge skygge af korsfæstelse hviler allerede over hele situationen. Jesus skal korsfæstes, ham der kom til menneskeheden og åbenbarede et nyt forhold til Gud - et forhold, hvor alle mennesker er ligestillet i dette forhold uagtet denne verdens forskelle. Og så begynder disciplene gudhjælpemig alligevel at diskutere deres interne rangorden - hvem af der skal regnes for den største. På den baggrund kan I sikkert godt høre, at det er en helt malplaceret diskussion om rangorden at tage i de sidste timer - før Jesus tages til fange.

Men Jesus blev ikke gal. Vi hører ikke engang, at han bliver vred på dem, og spørger dem, hvad de bilder sig ind. Han siger kun nogle få sagtmodige bemærkninger: 'Folkenes konger hersker over dem... sådan skal I ikke være... Jeg er i blandt jer som den, der tjener'. Men i de ord er til gengæld også sagt hvad Jesus ville dem - og i dag vil os: Han er kommet for at tjene. Sådan er Guds kærlighed: den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Og sådan en kærlighed var det, der kom til verden julenat i Betlehem. En kærlighed, der vender op og ned på begreberne: er hersker, men bliver tjener, er ophøjet, men bøjer sig dybt, sidder inde med alle Himlens kræfter, men tåler mennesker ondeste foragt, disciplenes karakterløshed, og senere en forræders kys, magthaveres pisk og tornekrone, korsfæstelse og pinefulde død. Alt sammen for dog, om muligt, at elske mennesker ind i Guds rige.

Det er dét himmelske, som Jesus har åbenbaret for os mennesker- ind i den jordiske verden - med dens alle rangordener mellem mennesker.

Og sådan er han stadig. Som det hedder i en julesalme 'En svend han bliver, og herre jeg, som før var fattig træl' Ligesom Jesus bøjede sig den skærtorsdag aften, bøjede sig dybt for sine disciple, vaskede deres fødder, sådan bøjer han sig også i dag for mennesker og beder om deres tro. Han er iblandt os, som den, der tjener. Hver gang vi i indgangsbønnen beder 'Herre, jeg er kommet ind i dit hus' da står Han, Herren, i virkeligheden foran os som vores tjener.

Så budskabet i dag er, at vi skal tjene hinanden - og forskellene til trods os imellem, så er vi dog lige over for Gud.

Tilbage til det der om rangorden: Selvom vi i Danmark har et af de mest lige samfund i verden - hvor forskellen mellem rig og fattig er så lille så mulig, og hvor man har forsøgt har realisere det ideal, at alle borgere skal have til lige adgang til forskellige goder, så vil der alligevel - næsten i hvilken som helst sammenhæng - mellem mennesker danne sig en rangorden. Der vil næsten altid være nogen, der bestemmer over andre. I menneskelivet kommer vi uden om det lille forholdsord - over. De fleste af os har i arbejdet en overordnet, der placerer os som underordnet. Eller et andet eksempel. Under en stuegang står overlægen myndig og magtfuld ved siden af sengen med patienten, som ligger ned, afmægtig, berøvet sin selvstændighed og frihed. Det ville være utænkeligt, at overlægen lagde sig ned ved siden af patienten og oplyste ham om sygdommen og dens behandling. Det er temmelig utænkeligt - for den raske er over den syge. Ligesom den levende er over den døde, som ligger ned, mens den levende står op.

Sådan er der rangorden i mange slags sammenhænge. For et par uger siden var jeg og mine konfirmander på den årlige konfirmand-udflugt. Vi besøgte bl.a. Kirkens korshær i Vejle. Og her fortalte en medarbejder om hvilke forhold, der bevirker, at nogle mennesker mister grebet om deres tilværelse og bliver hjemløse. For alle mennesker kan havne som hjemløse, var hans påstand. Han fortalte, at i institution som kirkens korshær arbejder man som tjener for de hjemløse. Man forsøger at møde de hjemløse i øjnehøjde. De hjemløse kan komme og få et meget billigt måltid mad og få hjælp til forskellige ting. Men selv i fællesskab af hjemløse kan der opstå et over-under-forhold. De hjemløse låner penge af hinanden til at finansere et stofmisbrug. Men kommer én hjemløs til at skylde en anden penge, og har svært ved at betale, så er det ikke morsomt at være en skyldner. Så har den ene magt over den anden - og den ene vil have de penge han har til gode. Og den anden kan blive desperat, for hvis ikke han finder nogle penge at betale sin gæld med, hvad så?

Medarbejderen fortalte også, at de forskellige ydelser i kirkens korshær er ikke helt gratis. Erfaringen viser nemlig man bedst beskytter den hjemløses værdighed ved at forvente, at vedkommende er i stand til at betale et mindre symbolsk for nogle af forskellige ydelser de kan få.

Jeg synes det er glædeligt at tænke på, at der i mange danske byer findes sådan noget som kirkens korshær, hvor man i den grad prøver at efterleve Jesu ord om at tjene medmennesket. For mange af de ansatte i kirkens korshær lever efter ordene fra dagens evangelium. Hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener?. Og svaret er, at ligesom de forhutlede og uværdige hjemløse kan komme ind i et varmt hus, med varme hænder, der serverer varm mad for dem, sådan kan vi uværdige disciple komme og indtage vore pladser ved nadverens bord, for da er han, Jesus, i blandt os som den, der tjener. Som den, der bøjer sig ned og serverer. Og giver os noget af sig selv i det brød, vi spiser, og i den vin, vi drikker.

Størst er den, der tjener, fordi det er den eneste livsindstilling, der har evigheden i sig - og det er en kilde til sand glæde og fred at have den indstilling.

Jeg er iblandt jer som den, der tjener. Sådan sagde han den aften og sådan siger han i dag. Midt i vor dybe fortabelse i en verden, der drejer sig om at herske og have indflydelse, og være den største, at få mere ære og storhed end andre, midt i den vilde jagt, som verden bogstavelig talt fortaber sig i, og som du og jeg er dybt engagerede i, midt i dette rotteræs om storhed og ære - møder vi Jesus Kristus som Guds enbårne søn, der tjener os.

Og senere i fortællingen hører vi, at fristeren, Satan, kommer til Jesus og frister ham til at forlader sin tjenerrolle og i stedet blive en hersker over alt verdens riger og lande. Men Jesus afslår fristeren. Og viser dermed, at han er stærkere end fristeren. Så Jesus blev udsat for forskellige prøvelser og fristelser, men holdt stand. Og disciplene blev hos ham. Det hører vi også ham sige i teksten til i dag. Til disciplene siger han: 'Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser'. Meget kunne man bebrejde dem, deres interne kamp om være den største, ubeskrivelig tungnemme var de, men de blev dog hos ham.

Selvfølgelig var også disciplene fristet af tanken om at forlade deres fattige mester. For hvad ville de få ud af at følge Jesus? Og der var folk, der lo ad dem. De kunne sikkert finde en anden læremester, der var mere magtfuld og rig, som det bedre kunne betale sig at følge.

Men de blev hos ham. Og Jesus siger altså ' jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser'. Så spørgsmålet er nu - om det samme kan siges om os? Midt i denne tid, hvor folkekirken er medierne hver anden dag, og der tales om kirkelukning, vil vi da holde fast ved ham, som er midt i blandt os i sin ringhed som den tjener os - i ordet, i nadveren, på korset? Eller vil vi falde for fristelsen og opsøge helt anderledes frelserskikkelser? Der er faktisk en del, der byder sig til på markedet, kan man konstatere.

'Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte', sagde Jesus til Peter. Og også i dag beder Han for dig, du fristede, at din tro ikke skal svigte.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring