Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 03. juni 2012

Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Matt 28,16-20


Der er først og fremmest tre ting, som jeg kommer til at tænke på, når vi hører evangeliet til i dag. Det ene er barnedåb, det andet er missionsbefalingen og det tredje er den treenige Gud. I dag vil jeg sige noget om de sidste to ting. Lad os begynde med den treenige Gud.

Ved Christianskirken i Aarhus virkede der for mange år siden en stor teolog og sognepræst ved navn H.J.Falk. Han skrev noget godt og forståeligt om Gud som den treenige Gud.

H.J. Falk nævner først de tre måder Gud er Gud på. For det første som den skjulte, utilgængelige Skaber. For det andet som Jesus fra Nazareth, han, som er Guds åbenbarer, tolk, Guds søn. Og endelig for det tredje som Guds ånd. Ja, for Jesus Kristus er ikke længere en historisk person på jorden, men nu taler Guds ånd til os i Ordet: i dåben, i nadveren, i skriften og forkyndelsen.

Altså samme Gud, et væsen, men som viser sig på tre måder.

Og så skriver Falk:

'Sådan er Gud treenig. Det er ganske enfoldigt. Den mest elementære kristne sætning, ’Jeg tror på Jesus Kristus’, har ingen mening, hvis Gud ikke netop er den treenige Gud. For tro Kristus kan jeg kun, hvis han er ét med Gud - ellers er det gudsbespottelse.

Og at jeg, der lever 1900 år efter Kristus, kan tro ham i et personligt trosforhold, skyldes, at han stadig er nærværende, stadig er nutid, i ord og ånd. Ellers er troen kun en historisk mening om ham.'

Så enkelt får Falk udtrykt dét med treenighed, som der ellers er skrevet mange tykke bøger om. Nemlig at uden Guds treenighed er troen på Jesus Kristus bare gudsbespottelse. Og uden Guds treenighed er troen på Jesus Kristus ikke mulig, for Gud og Jesus hænger uløseligt sammen. Altså uden Guds treenighed ingen kristendom. Husk lige på det næste gang Jehovas vidner banker op din dør og vil have dig væk fra den kristne treenighedstro. Så er det ikke småting, men selve sagen, der står på spil.

Og det budskab om Gud, vor skabers, kærlighed til hvert levende menneske har Jesus befalet os at videre til alle. 'Mig er givet al magt i Himlen og på jorden', siger han. Det er således ikke en hr.hvemsomhelst, der befaler os at bringe det budskab videre. Og ordene er heller ikke sagt som et indlæg i en diskussion, hvor vi så kan søge at forklare ham, at det er håbløst eller nytteløst, og at vi for resten hverken har tid, lyst eller evner til den slags. 'Mig er givet al magt i himlen og på jorden, siger han,' Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Derfor, nemlig fordi det er Ham, der har al magt i himlen og på jorden. Det er det første vi kan notere os.

Det andet vi notere os, er at den befaling faktisk ikke er givet til de få udvalgte, til dem, vi kalder misionærer og præster, og som har en særlig uddannelse og sendes ud under bøn og håndspålæggelse. Nej - befalingen blev givet til alle disciplene under ét, det vil sige til hele kirken, alle kristne. Ingen har trukket frinummer, for kirken er, set med Jesu øjne, én stor forsamling af missionærer og præster. Eller udtrykt med apostlens Peters ord. 'I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at forkynde hans guddomskraft.(1. Pet.3,9)

Det er det andet: at Jesu befaling er givet til alle kristne.

For det tredje: befalingen om at gøre alle folkeslag til Jesu disciple handler ikke bare om fjerne lande og fremmede folk, men i lige så høj grad om Danmark og danskerne. 'Alle folkeslag' siger Jesus. Det begynder altså lige uden for vores egen gadedør, eller måske endda indenfor. Så det tredje er, at opgaven begynder her, hvor vi bor. Så der er ikke noget at tage fejl af. Når Jesus siger. Døb dem og lær dem, ja da er vi alle sat i arbejde, store og små, unge og gamle, præster og lægfolk.

Nu har vi fået opgaven - hvad er det så vi skal gøre? Ja, se stykket til i dag er jo hentet fra Matthæus evangeliet. Og evangelierne er jo som bekendt oprindeligt skrevet på græsk. Hvis man kigger på den græsk grundtekst og oversætter den ord for ord, så skulle det på dansk præcist hedde noget i retning af følgende:

'Gående derfor ud skal I discipelgøre alle folkene, døbende dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, lærende dem at fastholde alt det, jeg har befalet'. Men det er jo ikke nogen god og flydende oversættelse og for forståelsens skyld må der en mere fri oversættelse til. I vores autoriserede bibel oversættes sætningen til:

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.

Og nu kommer jeg til det vi skal gøre: For Jesus taler om at vi skal holde alt det, som han har befalet os. Hvad betyder det? Ja - det betyder, at sagen ikke drejer sig om kundskaber og viden. Det drejer sig ikke om at lære skriftsteder, bibelhistorie og salmevers, hvor fortræffelige de ting end kan være. Det er altså ikke kristendomskundskab Jesus her påbyder, men noget, der tusind gange vigtigere, nemlig at holde det, som han har befalet os. At holde er noget helt andet end at vide. At holde vil sige, at gøre, at være tro og lydig mod det, Jesus har pålagt os. Og det er altså det, han befalet os at gå ud og lære alle mennesker.

Men hvordan bærer jeg mig ad med at lære andre mennesker at være tro og lydig mod Jesu befalinger, hvis nu min egen trosskab ikke er for stærk og min egen lydighed ikke er noget at prale af? Ja se vi hørte jo lige Matthæus fortælle, at Jesu disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. ' og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede, står der. Ja sådan står der i teksten, og det er dog en vigtig lille oplysning at få med som baggrund for Jesu befaling til disciplene om at gå hen og gøre alle folkeslag til hans disciple. Men nogle tvivlede. Og Jesus - hvad gjorde han ved det? Ja, han skilte altså ikke sine disciple ud i to grupper: dem, han kunne bruge, de faste i troen, og så dem, han ikke kunne bruge, de tvivlende. Men til dem alle, både dem, der tilbad, og dem, der tvivlede, lød hans befaling. 'Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple'. Jesus sorterer med andre ord ikke, når han skal bruge mennesker i sin tjeneste. Han bruger også ukvalificeret arbejdskraft, ja har altid brugt ukvalificeret arbejdskraft. Eller rettere - ukvalificeret arbejdskraft findes vist ikke - set med hans øjne. For vi har alle kvalifikationer. Nogen kan det ene, og andre kan det andet, nogle kan meget, og andre kan lidt, - i den fælles opgave at gøre alle folkeslag til hans disciple. Og i alle tilfælde giver han selv sin velsignelse oveni.

Se jeg er med jer. Siger han. Han står altså ved de ukvalificerede disciples side, når de går ud og gør alle folkeslag til hans disciple. Se jeg er med jer. Og hvad gør det så, at vi er ukvalificerede, når bare Han, som ene og alene har de nødvendige kvalifikationer, følger med?

Se det var teksten til i dag, missionsbefalingen, vores opgave om at gøre alle folkeslag Jesu disciple og lære dem holde alt det han befalet os. Tillad mig i dag at slutte af med et vers af salmedigteren Johannes Johannesen: Det lyder sådan:

Hvad du befaler os at holde,
Skal blive travle hænders lyst
Og alle marker, der var golde
Se de står hvide nu til høst
med jord og himmel i din magt
Skal alting ske som du har sagt.(DDS 364)


Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring